PRIVACYVERKLARING

Ons beleid voor gegevensverzameling en gebruiksvoorwaarden

Sell on Amazon Privacy - Prime box

Privacykennisgeving

Amazon Services Europe S.à r.l., gevestigd op 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, is de datacontroller van informatie die wordt aangeleverd of verzameld, inclusief via services.amazon.nl of via Seller Central. Deze informatie wordt verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Amazon.nl. Door deze site of Seller Central te gebruiken, ga je ook akkoord met onze Cookieverklaring en ons beleid inzake op interesses gebaseerde advertenties.

Cookieverklaring

Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: augustus 2018, Welkom bij Amazon! Amazon Services Europe S.à r.l. en zijn filialen (“we”, “ons” of “Amazon”) bieden je websitefuncties en andere producten en diensten (“Amazon-services”) onder de volgende voorwaarden (“Algemene voorwaarden”). Door Amazon-services te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden. Lees ze zorgvuldig. We bieden een groot aantal verschillende Amazon-services en hierop kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Als je gebruikmaakt van een Amazon-service (bijvoorbeeld Verkopen via Amazon, de Amazon Webstore, Fulfillment by Amazon, Productadvertenties en Markt Web Services) moet je je ook houden aan de richtlijnen, voorwaarden en overeenkomsten die van toepassing zijn op de desbetreffende Amazon-service (“Servicevoorwaarden”). Als deze Algemene voorwaarden inconsistent zijn met de Servicevoorwaarden, gelden de Servicevoorwaarden.
PRIVACY
Lees ons Privacybeleid, dat ook van toepassing is op je gebruik van Amazon-services, om onze werkwijze goed te begrijpen.
ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Als je gebruikmaakt van bepaalde Amazon-services of ons e-mails stuurt, dan communiceer je elektronisch met ons. Je gaat ermee akkoord dat je elektronische communicatie ontvangt. We kunnen met je communiceren per e-mail, door kennisgevingen te plaatsen op onze websites, door middel van meldingen in onze mobiele applicaties of via andere elektronische media. Je gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we je elektronisch sturen, voldoen aan de wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden.
COPYRIGHT
Alle content in of beschikbaar via een Amazon Service, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van Amazon of zijn contentleveranciers en beschermd door copyrightwetgeving in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk en door internationale copyrightwetgeving. De compilatie van alle content in of beschikbaar via een Amazon Service is exclusief eigendom van Amazon en beschermd door copyrightwetgeving in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk en door internationale copyrightwetgeving. Alle software gebruikt in deze Amazon Service is eigendom van Amazon of zijn softwareleveranciers en beschermd door copyrightwetgeving in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk en door internationale copyrightwetgeving.
HANDELSMERKEN
Amazon, Amazon Services, de logo's van Amazon en Amazon Services en andere afbeeldingen, paginaheaders, knoppictogrammen, scripts en product- en dienstnamen in of beschikbaar via een Amazon Service zijn handelsmerken of handelsimago's van Amazon in Luxemburg en andere landen. De logo's en handelsimago's van Amazon mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van Amazon zijn, op enige manier die kan leiden tot verwarring onder gebruikers, of op enige manier die Amazon in diskrediet kan brengen. Alle andere handelsmerken die in Amazon Services worden gebruikt en die geen eigendom zijn van Amazon, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet aangesloten of verbonden kunnen zijn met Amazon of door Amazon kunnen worden gesponsord.
PATENTEN
Een of meer patenten die eigendom zijn van Amazon zijn van toepassing op Amazon-services en op de functies en diensten die toegankelijk zijn via Amazon-services. Onderdelen van Amazon-service opereren onder licentie van een of meer patenten. Klik hier voor een uitgebreide lijst van de Amazon-patenten en gelicentieerde patenten die van toepassing zijn.
LICENTIE EN TOEGANG
Op voorwaarde van naleving van deze Algemene voorwaarden en betaling van eventuele kosten, biedt Amazon Services Europe S.à r.l. je een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze Amazon-service, maar niet om deze te downloaden (behalve voor het cachen van pagina's) of om enig onderdeel ervan te wijzigen, behalve na nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Amazon. Deze licentie geldt niet voor herverkoop of commercieel gebruik van Amazon-services of hun content; enig afgeleid gebruik van een Amazon-service of zijn content; of enig gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van data. Deze Amazon-service of onderdelen van deze Amazon-service mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, herverkocht, bezocht of op een andere manier worden geëxploiteerd voor enig commercieel doel zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Je mag geen kaders of kadertechnieken gebruiken rond handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of formulieren) van Amazon zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Je mag geen metatags of andere 'verborgen tekst' gebruiken met de namen of handelsmerken van Amazon zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Ongeautoriseerd gebruik beëindigt de toestemming of de licentie die door Amazon Services Europe S.à r.l. is verleend. Je krijgt het beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en niet-exclusieve recht om een hyperlink te maken naar de homepagina van services.amazon.co.uk zolang deze link Amazon of zijn producten of diensten niet op een onjuiste, misleidende, schadelijke of anderszins beledigende manier weergeeft. Je mag geen logo of andere eigendomsafbeelding of handelsmerk van Amazon gebruiken als onderdeel van de link zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming.
JE ACCOUNT
Als je een Amazon-service gebruikt, is het je eigen verantwoordelijkheid om je account en wachtwoord vertrouwelijk te houden en de toegang tot je computer en eventuele andere apparaten te beperken. Je accepteert verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die via jouw account of wachtwoord plaatsvinden. Amazon-services zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je Amazon-services alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd. Amazon-services behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te sluiten of content te verwijderen of te wijzigen.
JE LICENTIE
Als je materiaal indient, en tenzij we anders aangeven, verleen je Amazon een niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepbaar en volledig te sublicentiëren recht om deze content te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en weer te geven over de hele wereld, in alle media, zolang je toestemming hebt om deze licentie te verlenen onder de van toepassing zijnde wetgeving. Je verleent Amazon en zijn sublicentiehouders het recht om desgewenst de naam te gebruiken die je indient in combinatie met deze content. Je vertegenwoordigt en garandeert dat alle rechten op de content die je indient jouw eigendom zijn of door jou worden beheerd; dat de content juist is; dat gebruik van de content die je indient niet in strijd is met dit beleid en geen schade toebrengt aan personen of rechtspersonen; en dat je Amazon vrijwaart van alle claims die voortkomen uit de content die je indient. Amazon heeft het recht, maar niet de verplichting, om alle activiteiten en content te monitoren en te bewerken of verwijderen. Amazon accepteert geen verantwoordelijkheid en geen aansprakelijkheid voor content die door jou of door een derde partij is ingediend.
COPYRIGHT KLACHTEN
Amazon respecteert het intellectueel eigendom van anderen. Als je denkt dat je werk is gekopieerd op een manier die je copyright schendt, volg dan onze Kennisgeving van en procedure voor claims van copyrightschending.
BESCHRIJVINGEN VAN DIENSTEN
Amazon doet er alles aan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Amazon biedt echter geen garantie dat beschrijvingen of diensten of andere content van deze Amazon-service correct, volledig, betrouwbaar, recent of foutloos zijn. Amazon biedt links naar andere sites waar Amazon geen controle over heeft. Amazon is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen en geeft geen goedkeuring aan en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor content, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen.
DISCLAIMER VOOR GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
AMAZON-SERVICES WORDEN DOOR AMAZON AANGEBODEN OP 'AS IS'- EN 'AS AVAILABLE'-BASIS. AMAZON BIEDT GEEN AANSPRAKEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, NADRUKKELIJK OF IMPLICIET, VOOR DE UITVOERING VAN DEZE AMAZON-SERVICE OF DE INFORMATIE, CONTENT, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE BIJ DEZE AMAZON-SERVICE HOREN. JE GAAT ER NADRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT JE GEBRUIK VAN DEZE AMAZON-SERVICE VOLLEDIG VOOR JOUW EIGEN RISICO IS. AMAZON BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP ELK MOMENT EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN INFORMATIE VAN DEZE AMAZON-SERVICE TERUG TE TREKKEN OF TE VERWIJDEREN. VOOR ZOVER MOGELIJK OP BASIS VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING WIJST AMAZON ALLE GARANTIES, NADRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AF. AMAZON-SERVICES GARANDEERT NIET DAT DEZE AMAZON-SERVICE, ZIJN SERVERS OF E-MAIL OF ANDERE MELDINGEN DIE DOOR AMAZON ZIJN VERSTUURD, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. AMAZON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE AMAZON-SERVICE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN CONSEQUENTIËLE SCHADE. DE WETGEVING IN BEPAALDE JURISDICTIES STAAT GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DERGELIJKE WETGEVING OP JOU VAN TOEPASSING IS, IS HET MOGELIJK DAT SOMMIGE OF ALLE HIERVOOR GENOEMDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN VOOR JOU EN IS HET MOGELIJK DAT JE MEER RECHTEN HEBT.
VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING
Door gebruik te maken van Amazon-services ga je ermee akkoord dat de wetgeving van het groothertogdom Luxemburg, ongeacht conflicten in recht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, van toepassing is op deze Algemene voorwaarden en op elk geschil, van welke aard dan ook, dat ontstaat tussen jou en Amazon. Elk geschil dat op de een of andere manier betrekking heeft op je gebruik van de Amazon-service of deze overeenkomst (a) kan worden berecht voor de rechtbank van het district van de stad Luxemburg in Luxemburg als je je niet voor deze Amazon-service hebt aangemeld als bedrijf en (b) zal exclusief worden berecht onder de jurisdictie van de rechtbank van het district van de stad Luxemburg in Luxemburg als je je voor deze Amazon-service hebt aangemeld als bedrijf.
BELEID VAN AMAZON-SERVICES; WIJZIGING EN SCHEIDBAARHEID
Lees elk beleid dat van toepassing is op de Amazon-services die je gebruikt zoals gepubliceerd of op een andere manier beschikbaar gemaakt via de van toepassing zijnde Amazon-services. Elk beleid is ook van toepassing op je bezoek aan en gebruik van Amazon-services. We behouden ons het recht voor om elk beleid van Amazon-services en deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Als een van deze voorwaarden niet geldig, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar blijkt te zijn, dat wordt deze voorwaarde beschouwd als scheidbaar en zal niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige voorwaarden.
ONS ADRES
Amazon Services Europe S.à r.l, Société à responsabilité limitée, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Aandelenkapitaal: EUR 37,500
Geregistreerd in Luxembourg
RCS Luxembourg No: B 93815
Business Licence Number: 1 100416
Btw-nummer Luxemburg: LU 19647148

Kennisgeving van en procedure voor claims van copyrightschending.

Als je denkt dat er inbreuk is gemaakt op je rechten, kun je het Kennisgevingsformulier invullen en verzenden. We sturen snel een antwoord naar de eigenaren van de desbetreffende rechten en hun vertregenwoordigers die het Kennisgevingsformulier hebben ingevuld en verzonden om kwesties van vermeende schending te melden.

Na ontvangst van een Kennisgevingsformulier kunnen we bepaalde acties ondernemen, zoals het verwijderen van informatie of een item; hiertoe kan worden overgegaan zonder erkenning van aansprakelijkheid en zonder vooroordeel met betrekking tot enige rechten, rechtsmiddelen of verdediging, die nadrukkelijk zijn voorbehouden. Verder verleen je Amazon, door het verzenden van het Kennisgevingsformulier, het recht om de content ervan te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken en weer te geven over de hele wereld, in alle media. Hieronder valt ook het doorsturen van het Kennisgevingsformulier naar de partijen die betrokken zijn bij het aanbieden van de vermeende schendende content. Je vrijwaart Amazon van alle claims van derde partijen tegen Amazon die voortkomen uit of verband houden met het indienen van een Kennisgevingsformulier.

Belangrijke waarschuwing: het geven van onjuiste, misleidende of onnauwkeurige informatie aan Amazon via het Kennisgevingsformulier kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakeljkheid. Neem contact op met een juridisch adviseur als je nog vragen hebt.
VOORWAARDEN VAN AMAZON-SOFTWARE
De volgende aanvullende voorwaarden gelden voor alle software (inclusief updates of upgrades van de software en eventuele bijbehorende documentatie) die we af en toe beschikbaar voor je maken in verband met je gebruik van Amazon-services (de "Amazon-software"):

1. Je mag Amazon-software uitsluitend gebruiken om Amazon-services te gebruiken zoals aangeboden door Amazon en zoals toegestaan volgens deze Algemene voorwaarden en eventuele Servicevoorwaarden. Je mag geen onderdelen van de Amazon-software opnemen in je eigen programma's of onderdelen ervan compileren in combinatie met je eigen programma's, overzetten voor gebruik met een andere service of de Amazon-software verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, lenen, distribueren of sublicentiëren of op een andere manier rechten op de Amazon-software geheel of gedeeltelijk toewijzen. Je mag de Amazon-software niet voor illegale doeleinden gebruiken. We kunnen besluiten om elke Amazon-software niet langer beschikbaar te maken en we kunnen je rechten om de Amazon-software te gebruiken op elk moment beëindigen. Je rechten om de Amazon-software te gebruiken worden automatisch zonder kennisgeving van ons beëindigd als je je niet houdt aan deze Algemene voorwaarden en eventuele servicevoorwaarden. Aanvullende voorwaarden van derde partijen binnen of gedistribueerd met bepaalde Amazon-software die specifiek worden aangegeven in de bijbehorende documentatie kunnen van toepassing zijn op deze Amazon-software (of op software die is opgenomen in de Amazon-software) en deze bepalen het gebruik van dergelijke software in het geval van een conflict met deze Algemene voorwaarden. Alle software die binnen de Amazon-service wordt gebruikt is het eigendom van Amazon of zijn softwareleveranciers en is beschermd door copyrightwetgeving in Luxemburg en door internationale copyrightwetgeving.

2. Gebruik van diensten van derde partijen. Als je Amazon-software gebruikt, gebruik je mogelijk ook de diensten van een of meer derde partijen, zoals een provider van draadloos internet of mobiele telefonie. Voor je gebruik van deze diensten van derde partijen kunnen apart beleid, aparte algemene voorwaarden en aparte kosten van deze derde partijen gelden.

3. Geen reverse engineering. Kopiëren, bewerken, reverse engineering, decompileren of demonteren, of het op een andere wijze bewerken van de Amazon-software in zijn geheel of delen ervan, of het creëren van afgeleide werken van de Amazon-software, is niet toegestaan, evenmin als het aanmoedigen, helpen of autoriseren van andere personen om dit te doen.

4. Updates. Om de Amazon-software up-to-date te houden, kunnen we op elk moment en zonder kennisgeving automatische of handmatige updates bieden.
Amazon logo
© 2023 Amazon.com, Inc. or its affiliates.
Facebook logo
Twitter logo
LinkedIn logo
Tiktok logo
YouTube logo